Жедел байланыс/Горячая линия

Жедел байланыс желісі

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ адал ниеттілік, ашықтық және адалдық принциптерін ұстанатын корпоративті мәдениетті сақтауға ерекше көніл бөледі.

Оңды имиджді одан әрі сақтау мақсатында, ҚМГ компанияларының қызметіне қатысты заңдарды және/немесе тәртіп ережелерін бұзушылықтарды уақытылы анықтау және алдын-ала болдыртпау, сонымен қатар алаяқтық, сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, этикалық емес мінез-құлық және басқа да бұзушылықтарға қатысты істерді анықтау  мақсатында жедел байланыс желісінің іске қосылғаны туралы хабарлайды.

Жедел желі тәуелсіз оператор, KPMG компаниясымен қызмет көрсетіледі және келесі қағидаттар бойынша жұмыс істейді:

- құпиялылық және анонимдік (өтініш берушінің талабы бойынша); және

- компанияның жауапты тұлғаларына кейіннен ұсына отырып, хабарламаларды 100% тіркеу және өңдеу.

Хабарламаларды барлық тұлғалар орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде келесі байланыс арналары арқылы бере алады:

жедел байланыс желісі: 8 800 080 4747. (ҚР аумағында қоңырау шалу тегін) немесе

электрондық пошта: mail@sk-hotline.kz немесе

интернет-портал www.sk-hotline.kz немесе

WhatsApp мобильді қосымша: +7 771 191 8816

Жедел байланыс желісі тәулік бойы, аптасына жеті күн жұмыс істейді (24/7). Сонымен қатар, оператор қоңырауларды дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 09.00 мен 18.00 арасында қабылдайды. Қалған уақытта (мереке / демалыс күндерін қоса), телефон қоңыраулар хабарламаларды жазылу мүмкіндігімен бірге автожауапбергішке түседі. Жұмыс уақытынан тыс алынған хабарламалар, келесі бірінші жұмыс күнінде өңделеді.

Жедел байланыс желісі Қоғам қызметкерлері үшін, сонымен қатар Компаниямен өзара әрекеттесетін үшінші тұлғаларға да (тапсырыс берушілер, мердігерлер және басқа мүдделі тұлғалар) қол жетімді.

Құпиялылық пен анонимділікті қамтамасыз ету үшін барлық келіп түскен хабарламалар сыртқы тәуелсіз Оператормен қабылданады және өңделеді. Оператор күн сайын келіп түскен хабарламалар туралы ақпаратты ҚМГ Комплаенс қызметіне күн сайын жібереді.

Егер сіз хабарлама жіберу кезінде өз деректеріңізді жария етпегіңіз келсе, олар тіркелмейді және Компанияға берілмейді. Дегенмен, сіздің хабарламаңызды тиімді және уақтылы өңдеу үшін сізден байланыс ақпаратын қалдыру сұралады.

Бұл ретте жедел желіге жүгіне отырып, сіз сыртқы тәуелсіз оператор қызметкерлерінің Сіздің дербес деректеріңізді өңдеуіне және алынған деректерді сіздің өтінішіңіздің кәсіби және құпия қаралуын қамтамасыз ететін компанияның жауапты қызметкерлеріне беруге келісесіз.

Ынтымақтастық пен көмегініз үшін алғыс білдіреміз!

ЕСКЕРТПЕ:

Жедел байланыс желісі тек заңдарды және/немесе тәртіп ережелерін бұзушылықтар туралы, сонымен қатар алаяқтық, сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік, этикалық емес мінез-құлық және басқа да бұзушылықтарға қатысты істерді туралы хабарлама алуға арналған.

Маңызды! Жедел байланыс желісі қызметкерлер мен контрагенттерге қысым жасау үшін қолданылмауы керек және/немесе оларды белгілі бір әрекеттерді жасаудан/бас тартуға мәжбүр етпеуі керек және жеке ішкі істерді шешу құралы ретінде қарастырылмауы керек.

Постер 1_(каз)

Горячая линия АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» уделяет особое внимание развитию и поддержанию корпоративной культуры, демонстрирующей приверженность принципам добросовестности, прозрачности и честности.

В целях дальнейшего сохранения положительного имиджа рады сообщить о запуске Горячей линии для своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства и/или Кодекса деловой этики, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности группы компаний КМГ.

Горячая линия обслуживается независимым Оператором, компанией KPMG, на следующих принципах:

конфиденциальности и анонимности (по желанию обратившегося лица); и

регистрации и обработки 100% обращений с последующим предоставлением ответственным лицам Компании.

Обращения могут предоставляться всеми лицами на русском, казахском и английском языках посредством следующих каналов связи:

по телефонному номеру 8 800 080 4747. (Звонок на территории РК бесплатный); либо

на электронную почту mail@sk-hotline.kz; либо

через интернет-портал www.sk-hotline.kz; либо

через WhatsApp Мессенджер с номером +7 771 191 8816.

Горячая линия работает круглосуточно без выходных в режиме «24/7». При этом телефонные звонки принимаются Оператором с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. В остальное время (включая праздничные / выходные дни) телефонные обращения поступают на автоответчик с возможностью  записи  обращений. Обработка обращений, полученных в нерабочее время, осуществляется в первый рабочий день после получения обращения.

Горячая линия доступна как для работников Компании, так и для третьих лиц, взаимодействующих с Компанией (клиентов, контрагентов и иных заинтересованных лиц). 

В целях обеспечения конфиденциальности и анонимности все полученные обращения принимаются и обрабатываются внешним независимым Оператором, который ежедневно передает информацию о поступивших обращениях в Службу комплаенс КМГ. 

Если вы желаете не раскрывать свои данные при подаче обращения, то они не будут регистрироваться и не будут передаваться Компании. Однако в целях наиболее эффективной и своевременной обработки Вашего обращения Вам будет предложено оставить контактную информацию. При этом, обращаясь на Горячую линию, Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных работниками внешнего независимого Оператора, и передачу полученных данных ответственным работникам Компании, которые обеспечат профессиональное и конфиденциальное рассмотрение Вашего обращения.


Мы благодарим Вас за сотрудничество и содействие!

ПРИМЕЧАНИЕ:
Горячая линия предназначена только для получения обращений в отношении нарушений, законодательства и/или Кодекса деловой этики, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтического поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Компании.
Важно!
 Горячая линия не должна использоваться для давления на работников и контрагентов и/или принуждения их к совершению/воздержанию от определенных действий, а также не должна рассматриваться как средство для сведения личных счетов.

Постер 1_