Выбор аудиторской организации

ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» объявляет о проведении процедуры выбора аудиторской организации для оказания аудиторских услуг.

Объем аудиторских услуг: аудит финансовой отчетности ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» согласно Международным стандартам финансовой отчетности по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года, подготовка письма к Руководству по итогам аудита за годы, закончившиеся 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года.

Уполномоченные представители потенциальных участников могут получить Запрос на участие в процедуре выбора аудиторской компании в электронном виде или на бумажном носителе по адресу: 130200 Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, e-mail: kks@tookks.kz после подписания ими соглашения о конфиденциальности

Официальные предложения на оказание услуг от потенциальных участников принимаются по адресу: Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона в срок до «09» сентября  2022 г., «16» часов «00» мин.

Сумма, выделенная для закупки услуг аудиторской организации, составляет: за год, закончившийся 31 декабря 2022 года – 7 500 000 ,00 (семь миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС; за год, закончившийся 31 декабря 2023 года – 7 500 000 ,00 (семь миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС; за год, закончившийся 31 декабря 2024 года – 7 500 000 ,00 (семь миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС.

 

«Кен-Құрылыс-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аудиторлық қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйым таңдау рәсімін өткізу туралы хабарлайды.

Аудиторлық қызметтер көлемі: 2022 жылдың 31 желтоқсанында, 2023 жылдың 31 желтоқсанында және 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдардағы «Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС-нің қаржылық есептілігінің аудитін Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жүргізу және 2022 жылдың 31 желтоқсанында, 2023жылдың 31 желтоқсанында және 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдардағы жүргізілген аудит қорытындылары бойынша Басшылыққа алуға хат дайындау.

Әлеуетті қатысушылардың уәкілетті өкілдері аудиторлық компанияны таңдау рәсіміне қатысуға арналған Сұранысты электрондық түрде немесе қағаз тасымалдағышта мына мекенжай бойынша: 130200 Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, өндірістік аймақ, e-mail: kks@tookks.kz олармен құпиялылық туралы келісімге қол қойылғаннан кейін ала алады.

Әлеуетті қатысушылардың қызметтерді көрсетуге Ресми ұсыныстары «09» қыркүйек 2022 жылы «16» сағат «00» мин. дейінгі мерзімде, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, өндірістік аймақ мекен-жайы бойынша қабылданады.

Аудиторлық қызметтерді Сатып алу үшін бөлінген сома: 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылға – қосылған құн салығынсыз (ҚҚС) 7 500 000 ,00 (жеті миллион бес жүз мың) тенгені; 2023 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылға – қосылған құн салығынсыз (ҚҚС)  7 500 000 ,00 (жеті миллион бес жүз мың) тенгені құрайды; 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылға – қосылған құн салығынсыз (ҚҚС)  7 500 000 ,00 (жеті миллион бес жүз мың) тенгені құрайды.